Tematyka zajęć

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Działalność informacyjna i edukacyjna, którą realizuje Straż Miejska w Bielsku – Białej, obejmuje kluczowe cele profilaktyki w szeroko rozumianym pojęciu, takie, jak np: minimalizacja zachowań ryzykownych, oraz propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym, oraz dla dzieci z klas 1 – 6 szkoły podstawowej. Tematy takie jak, „Odpowiedzialność nieletnich”, „Młodzież, a substancje psychoaktywne”, „Przemoc rówieśnicza i cyberprzemoc” są również adresowane do młodzieży gimnazjalnej. Każde zajęcia dostosowane są do wieku i poziomu słuchaczy, oraz do potrzeb pedagogów. Większość zajęć wzbogacona jest o prezentacje multimedialne o przedmiotowej tematyce.

PROPONOWANE TEMATY ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH

„Strażnik Twój przyjaciel” –  w trakcie pogadanki dzieci dowiadują się, na czym polega praca strażnika miejskiego, w jakich sytuacjach kontaktujemy się ze Strażą Miejską i pod jakim numerem telefonu. Strażnicy miejscy prezentują umundurowanie i sprzęt służbowy.

„Bezpieczna droga do szkoły/przedszkola” – celem spotkań jest zapoznanie dzieci z podstawowymi przepisami ruchu drogowego i najważniejszymi znakami drogowymi, wyrobienie umiejętności przewidywania skutków niewłaściwego zachowania się na drogach, opanowanie umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrożenia, kształtowanie umiejętności przewidywania skutków zabaw w pobliżu jezdni. Podczas prelekcji zwracamy szczególną uwagę na poruszanie się w porach wieczorowo-nocnych na nieoświetlonych odcinkach drogi.

„Bezpieczeństwo w kontaktach z osobami nieznajomymi” – w czasie prelekcji, podczas której, prezentowany jest film pt: ”O Florce, która chciała zostać piłkarzem”, strażnicy miejscy uświadamiają dzieciom kim jest osoba obca. Przedstawienie za pomocą scenek rodzajowych, jakie potencjalne zagrożenia czyhają w drodze do szkoły i na ulicy. Zwrócenie uwagi, jak dzieci powinny zachowywać się w kontaktach z obcymi im ludźmi.

 „Obrona przed atakiem agresywnego psa” – strażnicy miejscy prowadząc prelekcje, informują o zasadach bezpiecznego zachowania sie w kontaktach ze zwierzętami, a w szczególności z agresywnymi psami. Przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń bezpiecznej pozycji „żółw” w celu obrony przed atakiem psa. Przybliżenie przepisów  dotyczących opieki nad zwierzętami – takich, jak: konieczność sprzątania po pupilu, konieczność nałożenia smyczy podczas spacerów, obowiązek karmienia i dbania o zwierzę w domu, obowiązek szczepień, czipowanie psów, oraz możliwość identyfikacji zaginionego psa. Omówienie roli psa w służbie człowieka.

„Bezpieczne wakacje” – spotkania mają na celu przedstawienie najczęściej występujących zagrożeń i uświadomienie dzieciom jakie sytuacje i zachowania mogą stanowić zagrożenie dla ich zdrowia i życia w czasie letniego wypoczynku, a w szczególności podczas zabaw nad wodą.

„Bezpiecznie w górach i w lesie” –  celem prelekcji jest uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw grożących podczas wędrówek i zabaw w lesie i na górskich szlakach, oraz informowanie dzieci o zasadach bezpiecznego poruszania się w grupie.

„Bezpieczna zima” spotkania mają na celu przedstawienie najczęściej występujących zagrożeń i uświadomienie dzieciom jakie sytuacje i zachowania mogą stanowić niebezpieczeństwo dla ich zdrowia i życia w czasie zimowego wypoczynku.

„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” – celem spotkań jest zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i znakami drogowym, związanymi z ruchem pieszych, w tym zasady poruszania się kolumny pieszych.

„Młodzież, zdrowie, a substancje psychoaktywne” – uświadomienie starszym dzieciom i młodzieży szkodliwości stosowania środków psychoaktywnych, w tym również dopalaczy, oraz ich negatywny wpływ na życie, zdrowie i psychikę młodego człowieka.

„Mali strażnicy przyrody” – uświadomienie dzieciom, jak ważną sprawą jest dbałość o stan środowiska naturalnego, a także zapoznanie ze sposobami segregacji śmieci. Utrwalenie poprzez zabawę, jak ważną sprawą jest dbałość o czystość powietrza atmosferycznego, a także stosowanie właściwego paliwa w kotłowniach przydomowych.

„Cyberprzemoc i przemoc rówieśnicza” – przedstawienie dzieciom pojęcia przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy. Zapoznanie z historią cyberprzemocy w Polsce i na świecie. Omówienie rodzajów przemocy wraz z odpowiedzialnością prawną (karną, administracyjną, cywilną). Uświadomienie dzieciom, jak należy zachować się w szkole i poza nią podczas kontaktu z przejawami przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy.

„Bezpieczeństwo, a materiały pirotechniczne” – prelekcja, celem której, jest wpojenie dzieciom zasad właściwego zachowania się w przypadku kontaktu z materiałami pirotechnicznymi i uważanymi za niebezpieczne, oraz ukazanie następstw lekkomyślnej zabawy wskazanymi materiałami.

„ABC pierwszej pomocy ze Strażą Miejską” – zajęcia, których celem jest zapoznanie dzieci z algorytmem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, oraz praktyczna nauka udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantoma medycznego. Zajęcia przeprowadzane z udziałem osoby przeszkolonej medycznie.

„Bezpieczeństwo na stadionie” – wspólne działania z klubem sportowym TS Podbeskidzie.